K+  K-      A  A  A
brama

Prace archeologiczne w I kwartale 2010

opublikowane: 8 lipca 2010

Muzeum realizuje projekt „Kamienne Piekło I”, który polega na przeprowadzeniu prace rewaloryzacyjnych w zakresie konserwacji oraz rekonstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłego obozu Gross-Rosen. Nadzór archeologiczny przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z projektem prowadzi Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „ARCHEOLOG” mgr Tomasz Ciasnocha z Wrocławia.

Obecnie prowadzone prace ziemne objęły swoim zasięgiem relikty baraków: nr 17 i 7 oraz magazyn depozytów. Teren inwestycji został szczegółowo sprawdzony sprzętem specjalistycznym na obecność przedmiotów metalowych. Wynikiem tych badań było odkrycie drobnych przedmiotów metalowych związanych z funkcjonowaniem baraków. Znaleziono niemieckie monety fenigowe, łuski pistoletowej amunicji radzieckiej 7,62 mm. Pomiędzy barakiem nr 17 a magazynem depozytów natrafiono na relikty zegara ściennego w postaci tarczy (fot.1). Na części koszarowej tzw. esesmańskiej, znaleziono grzebień z blachy aluminiowej (fot.2). Zachowana jest na nim data 1943.

W związku z planowanym rozpoznaniem archeologicznym obozu otwarto wykop badawczy nr 1, zlokalizowany w części tzw. więźniarskiej. Efektem prac było pozyskanie zabytków ruchomych związanych z funkcjonowaniem obozu.