K+  K-      A  A  A
brama

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr zajmuje się prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej, nadzorem nad eksploatacją budynków oraz ich obsługą remontowo-konserwacyjną. Zajmuje się bieżącym utrzymaniem i kultywacją terenów zielonych. Zapewnia bieżącą konserwację i naprawy sprzętu biurowego oraz sprzętu i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Muzeum, również zaopatruje Muzeum w niezbędne artykuły biurowe, materiały, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, sanitarno-higieniczne itp.

Wykonuje także zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela zamówień publicznych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zamówieniach publicznych. Ponadto prowadzi sekretariat i sprawy kadrowe.