K+  K-      A  A  A
brama

Konkurs

opublikowane: 1 kwietnia 2009

„Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ogłasza konkurs na temat: „Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku. Ma na celu m.in. zachęcenie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania różnorodnych źródeł historycznych oraz prezentowania historii swoich bliskich. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenie do konkursu na dołączonym formularzu należy składać do 15 maja 2009 r.

Do konkursu można zgłaszać opracowane przez uczniów (także w formie prezentacji multimedialnej) i niepublikowane relacje świadków, zbiory dokumentów lub zdjęć z okresu II Wojny Światowej.
Prace przyjmowane będą do 19 października 2009 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum nastąpi 30 października 2009 r.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

– Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN

konkursu: „Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”

Dla upamiętnienia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej

ORGANIZATOR

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
UCZESTNICY
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku.

CELE

–  zachęcenie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania różnorodnych źródeł historycznych oraz prezentowania historii swoich bliskich;

–  zachęcenie do twórczych poszukiwań i odkrywania przeszłości w sposób bezpośredni i niebanalny;

–  budzenie wrażliwości na losy innych i szacunku dla osób, które przeżyły okres wojny;

–  pozyskanie z rodzinnych archiwów ciekawego materiału wspomnieniowego i zdjęciowego.

–  zaprezentowanie dziejów własnej rodziny w powiązaniu z losami ojczyzny.

FORMA PRAC

Niepublikowane, relacje świadków (dziennik, wspomnienie) lub zbiór zdjęć, dokumentów opracowane przez uczestników albo nowatorska prezentacja multimedialna.

WARUNKI DOTYCZĄCE PRACY

Praca uczniów indywidualna lub zbiorowa, przygotowana pod kierunkiem nauczyciela
powinna:

–  zawierać tytuł adekwatny do treści

–  być przygotowana indywidualnie lub zbiorowo pod merytorycznym kierunkiem nauczyciela

–  być twórczym i samodzielnym opracowaniem zebranych przez autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii.);

–  dotyczyć konkretnej rodziny lub osoby,

–  przedstawiać losy świadków historii z nim związanych

–  posiadać metryczkę pracy wypełnioną przez autora (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

Praca nie może powielać innych publikacji  (także internetowych).

Praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu pocztowego.

TERMINY

Do 15 czerwca 2009 r. – zgłoszenie udziału, forma pisemna- formularz zgłoszeniowy.

Do 19 października 2009 r. – przyjmowanie prac

30 października 2009 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Muzeum Gross-Rosen: www.gross-rosen.pl

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

KRYTERIA OCENY PRAC

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Kryteria oceny:

–  merytoryczna poprawność prezentowanych problemów;

–  unikalność wykorzystanych źródeł historycznych,

–  twórczy charakter pracy,

–  interesująca i oryginalna forma przekazu, adekwatna do prezentowanego zagadnienia,

–  patriotyczne walory pracy,

–  samodzielność w formułowaniu opinii, poszukiwaniu i analizowaniu materiałów.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

WYKORZYSTANIE PRAC

Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w działalności edukacyjnej, ekspozycyjnej i naukowej.

Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na konkurs.

Prace z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”
należy przesłać lub złożyć osobiście w: Muzeum Gross-Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych lub w Muzeum Gross–Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross–Rosen 26, 58-152 Goczłków.
Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowy Muzeum Gross-Rosen, (mgr Elżbieta Gibałka) Wałbrzych ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, tel. 074 84 215 80, email: d.oswiatowy@gross-rosen.pl
Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie internetowej muzeum: www.gross-rosen.pl

Formularz

Zgłoszenie do udziału w konkursie

„Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”

Dla upamiętnienia 70. rocznicy II wojny światowej

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………..

Ulica:………………………………………………………………………………………………………….

Nr domu:…………………………………………………………………………………………………….

Nr mieszkania:……………………………………………………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………….

Dane  szkoły:

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły:  ……………………………………………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………………………………………………………..

Podpis autora zgłoszonej pracy:……………………………………….

Podpis nauczyciela:…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział w konkursie pt.Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945” na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu oraz na umieszczenie danych dotyczących realizatorów projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osbowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych projektów.

Podpis:………………………………………………..