K+  K-      A  A  A
brama

Prace konserwatorsko-remontowe oryginalnego budynku dawnej łaźni więźniarskiej.

Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”
(Priorytet 1-Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych).
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.