K+  K-      A  A  A
brama

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZSTRZYGNIĘCIE
zapytania ofertowego z dnia 30 lipca 2010 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Udział w III Forum Funduszy Europejskich i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum Gross-Rosen jako jego Beneficjenta.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica, Goczałków 58-152, woj. dolnośląskie, tel. 074 8421580, faks 074 8421594, NIP 884-20-93-549, REGON 001066389

PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE
„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Udział w III Forum Funduszy Europejskich (zwanym dalej Forum) i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (zwanego dalej Projektem) oraz Muzeum Gross-Rosen (zwanym dalej Muzeum) jako jego Beneficjenta, w tym:
· – przygotowanie projektu, we współpracy z Muzeum Gross-Rosen, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (zwane dalej MRR) oraz Partnerami tworzonej w ramach Projektu koncepcji produktu turystycznego „Tajemnice II Wojny Światowej na Dolnym Śląsku” (zwanymi dalej Patnerami), stoiska wystawienniczego na III Forum Funduszy Europejskich,
· – zapewnienie narzędzi wystawienniczych niezabezpieczanych przez MRR, tj. przygotowanie ich, transport, montaż, wykorzystanie podczas Forum, demontaż i transport powrotny,
· – udział w Forum podczas obu dni „targowych”, tj. 1 i 2 października 2010 r. przynajmniej jednego wykwalifikowanego pracownika, posiadającego doświadczenie w organizacji stoisk targowych i ich obsługi o wysokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat turystyki na Dolnym Śląsku, potwierdzonej posiadaniem uprawnień przewodnika górskiego, terenowego lub miejskiego na Dolnym Śląsku, a także doskonale znającego Projekt,
· – zapewnienie pracownikowi Muzeum Gross-Rosen udziału w Forum, poprzez przewiezienie go z Wałbrzycha do Warszawy w dniu 30 września 2010 r. oraz w drodze powrotnej z Warszawy do Wałbrzycha w dniu 3 października 2010 r. oraz zabezpieczenie noclegu ze śniadaniem w odległości nie większej niż 3 km, w granicach administracyjnych Warszawy, od miejsca, w którym odbywać się będzie Forum w tym okresie, tj. od 30 września 2010 r. do 3 października 2010 r.,
· – opracowanie, we współpracy z Muzeum i Partnerami, projektu ulotki i jej druk w standardzie technicznym nie niższym niż: 1000 szt., format A4, łamana na trzy, dwa kolory, papier o gramaturze 120 g/m2 promującej Projekt w kontekście produktu turystycznego „Tajemnice II wojny światowej na Dolnym Śląsku” w terminie umożliwiającym jej wykorzystanie podczas Forum.

Realizacja Zamówienia winna odbywać się w ścisłej współpracy z Muzeum Gross-Rosen oraz, w zakresie wskazanym przez Muzeum, Partnerami.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 4 października 2010 r.; Dolny Śląsk, Warszawa

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100%
Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:
p= /X min : X ofert./ x 10
gdzie: p – oznacza liczbę punktów za kryterium.
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
04.08.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross – Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, sekretariat lub w tym terminie za pośrednictwem faxu na nr 74 842 15 94 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.wolska@gross-rosen.pl – decyduje data/godzina wpływu.
UWAGA: W treści oferty należy podać dane Wykonawcy, cenę netto i brutto oraz umieścić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
WARUNKI UDZIAŁU
Ofertę mogą złożyć podmioty dysponujące przynajmniej jedną osobą zdolną do wykonania Zamówienia, tj. posiadającą:
· doświadczenie w przygotowywaniu stanowisk targowych i ich obsługi podczas targów turystycznych;
· doświadczenie w opracowywaniu projektów ulotek informacyjnych o projektach lub produktach turystycznych;
· wiedzę i doświadczenie w zakresie turystyki i pogłębioną wiedzę nt. turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku poświadczoną uprawnieniami przewodnika terenowego, górskiego lub miejskiego na obszarze Dolnego Śląska;
· kompleksową wiedzę na temat Projektu oraz nt. tworzonego produktu turystycznego „Tajemnice II Wojny Światowej na Dolnym Śląsku”.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od zawarcia umowy w przypadku uznania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 niniejszego wydatku w całości lub w części za niekwalifikowany lub nieprzyznania Muzeum przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stoiska wystawienniczego podczas Forum.

INFORMACJE DODATKOWE
Najlepsza oferta zostanie wybrana spośród przynajmniej dwóch ważnie złożonych ofert.
W przypadku mniejszej ilości złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertą, lub ponowienie zapytania ofertowego.

Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.pl, tel. 728953401.
Wałbrzych, 30 lipca 2010 r.
Zapytanie ofertowe-III Forum.pdf